blahblah

VIETCOT

Vietnam, with its 80 million inhabitants, faces an immense problem in rehabilitating its disabled population. Intensifying the need are the wars Vietnam has endured in recent decades. Referring to data and calculation procedures of the World Health Organization (WHO), one may estimate 0.5% of the population, or 400,000 individuals, are in need of technical health care. Official statements of the Hanoi government offices present a figure of 0.8%-1% of the population — 800,000 physically handicapped individuals.

In order to cope with this task, the Vietnamese rehab system comprises 23 rehabilitation centers and O & P facilities all over the country, operated by the Ministry of Health, the Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs and the Department of Labour and Social Affairs. Their main goal is to take care of disabled veterans, whose prosthetic and orthotic needs are covered by the Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs.

Looking at the tremendous need for qualified O & P personnel in Vietnam, the Federal Republic of Germany is offering support through government-sponsored programs of "Technical Collaboration" (GTZ). A bilateral political agreement between the two governments has led to the establishment and management of an O & P training school in Hanoi to meet educational needs.

VIETCOT

Việt Nam, với 80 triệu dân, đang phải đối mặt với một vấn đề to lớn trong việc phục hồi dân số bị tàn tật. Tăng cường nhu cầu là những cuộc chiến mà Việt Nam đã phải chịu đựng trong những thập kỷ gần đây. Liên quan đến dữ liệu và các thủ tục tính toán của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), có thể ước tính 0,5% dân số, hoặc 400.000 người, cần được chăm sóc sức khoẻ kỹ thuật. Báo cáo chính thức của các cơ quan chính phủ Hà Nội có con số 0,8% -1% dân số - 800.000 người khuyết tật thể chất.

Để đáp ứng nhu cầu này, hệ thống phục hồi chức năng của Việt Nam bao gồm 23 trung tâm phục hồi chức năng và cơ sở O & P trên toàn quốc, do Bộ Y tế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Sở Lao động - . Mục tiêu chính của họ là chăm sóc các cựu chiến binh tàn tật, có nhu cầu về bộ phận giả mạo và chỉnh hình được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội bảo vệ.

Nhìn vào nhu cầu rất lớn về nhân sự của O & P ở Việt Nam, Cộng hòa Liên bang Đức đang hỗ trợ thông qua các chương trình "Hợp tác kỹ thuật" do chính phủ tài trợ (GTZ) tài trợ. Một hiệp định chính trị song phương giữa hai chính phủ đã dẫn tới việc thành lập và quản lý một trường đào tạo về O & P ở Hà Nội để đáp ứng các nhu cầu giáo dục.

“The secret to getting ahead is getting started”
Title
 • Orthopedic shoe technology - 18 months

  An orthopedic shoe technologist (OST) is a professional who measures, designs, manufactures and fits orthopedic footwear solutions for people with congenital or acquired foot problems. The aim is to Increase function and mobility and to prevent further deformity or loss of function of the foot. Orthopedic shoe solutions range from relatively simple solutions such as insoles to more complex orthopedic designs such as specialized shoes with orthopedic support, correction and function improvement. To provide these different solutions an orthopedic shoe technologist knows everything about the function of the foot and lower limb, footwear materials and production techniques, and possesses good Interpersonal communication skills.

  read more...
 • Orthotic training programme - 18 months

  A number of specific surveys of disability services available in Vietnam, showed that the skills of orthopedic technologists and teams are not adequate to provide Orthotic services with the needed quality. Organizing short-term training courses in special areas, in addition to regular three-year training courses, is therefore important for quality improvement of the orthopedic services in Vietnam.

  read more...
 • Major training program - 3 years

  VIETCOT's Training Center for Orthopedic Technologists (ISPO) and the World Health Organization (WHO) set up a training program based on the standards of the International Federation of Orthopedic Implantologists (ISPO), with the goal of preparing students for secondary level (Cat.II) of ISPO "Orthopedic Technologist". The course consists of about 1,500 study hours per year including theory and practice, with an almost equal division between classroom and practice training, technical / clinical.

  read more...
 • Prosthetic training programme - 18 months

  In order to facilitate the graduation of the orthopedic technology course in the field of prosthetics, VIETCOT has prepared a 18-month course on prosthetics. This course provides knowledge about prosthetics at the level of international certificate level II (Cat.II ISPO).

  read more...
 • Orthopedic shoe technology - 18 months

  An orthopedic shoe technologist (OST) is a professional who measures, designs, manufactures and fits orthopedic footwear solutions for people with congenital or acquired foot problems. The aim is to Increase function and mobility and to prevent further deformity or loss of function of the foot. Orthopedic shoe solutions range from relatively simple solutions such as insoles to more complex orthopedic designs such as specialized shoes with orthopedic support, correction and function improvement. To provide these different solutions an orthopedic shoe technologist possesses good Interpersonal communication skills and knows everything about the function of the foot and lower limb, footwear materials and production techniques.

  Chi tiết...
 • Khoá đào tạo 18 tháng công nghệ nẹp cho chi dưới

  Sau một số cuộc điều tra chuyên môn về dịch vụ cung cấp cho người tàn tật hiện có ở Việt Nam, người ta nhận thấy kỹ năng (skill) của đội ngũ chuyên môn về nẹp chỉnh hình không được tương xứng để cung cấp các dụng cụ nẹp chỉnh hình với chất lượng cần thiết. Việc tổ chức thực hiện các khóa đào tạo ngắn hạn trong các lĩnh vực đặc biệt bên cạnh các khóa đào tạo chính qui ba năm rất quan trọng để nâng cao chất lượng.

  Chi tiết...
 • Khoá đào tạo chính qui - 3 năm

  Trung tâm đào tạo kỹ thuật viên chỉnh hình Việt Nam (VIETCOT) đề ra một nội dung đào tạo dựa trên tiêu chuẩn của Hiệp hội chân tay giả và nẹp chỉnh hình quốc tế (ISPO) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO), với mục tiêu chuẩn bị cho sinh viên đạt trình độ cấp II của ISPO "Kỹ thuật viên chỉnh hình" Khóa học có khoảng 1.500 giờ mỗi năm gồm lý thuyết và thực hành, chia gần như bằng nhau giữa đào tạo trên lớp và thực hành kỹ thuật/ lâm sàng.

  Chi tiết...
 • Khoá 18 tháng về công nghệ chân giả

  Để tạo điều kiện cho học viên tốt nghiệp khóa công nghệ nẹp chỉnh hình mở rộng kiến thức của mình trong lĩnh vực chân tay giả và nẹp, VIETCOT đã soạn thảo khóa 18 tháng về công nghệ chân giả. Khóa học này cung cấp kiến thức về chân giả ở trình độ chứng chỉ quốc tế cấp II.

  Chi tiết...
 • New website online

  Welcome to the new VIETCOT website!

 • Celebration of 20 years VIETCOT

  Friday 13 october VIETCOT will celebrate it's 20 years existence.

New website online

Welcome to the new VIETCOT website!

Click here for all news overview

Celebration of 20 years VIETCOT

Friday 13 october VIETCOT will celebrate it's 20 years existence.

Click here for all news overview
 • New website online(vietnamese)

  Welcome to the new VIETCOT website!(Vietnamese)

 • Celebration of 20 years VIETCOT

  Friday 13 october VIETCOT will celebrate it's 20 years existence.

New website online(vietnamese)

Welcome to the new VIETCOT website!(Vietnamese)

Các mục...

Celebration of 20 years VIETCOT

Friday 13 october VIETCOT will celebrate it's 20 years existence.

Các mục...
 • Netherlands Leprosy Relief

  Netherlands Leprosy relief, established in 1967, is a Dutch NGO for the control of leprosy and the rehabilitation of persons with general disabilities, supporting programs in 15 countries. Last year, Netherlands Leprosy Relief reached more than 90,000 patients and other beneficiaries through its programmes. Netherlands Leprosy Relief works in the field of disability in close collaboration with Liliane Foundation in Southeast Asia and will contribute its expertise and an extensive network in the field of rehabilitation of adults in Southeast Asia.

  Website: http://www.leprosyrelief.org/countries/vietnam

 • Fontys University of Applied Sciences

  The Orthopaedic Engineering & Podiatry faculty at Fontys University, the Netherlands, trains orthopaedic footwear technicians. Offering a variety of courses and modules in the field, Fontys is one of the world’s top training institutes in orthopaedic shoe technology.

  Website: https://fontys.edu

 • MoveAbility Foundation

  The ICRC MoveAbility Foundation has been created by the International Committee of the Red Cross (ICRC) as an independent development organization to ensure the continuity of former ICRC physical rehabilitation programs with a development approach. The ICRC MoveAbility Foundation aims to improve physical rehabilitation capacities in low and middle income countries, and thus removes barriers faced by persons with disabilities. MoveAbility promotes socio-economic integration for people living with disabilities by focusing on their initial needs in terms of physical rehabilitation. MoveAbility is currently working in Asia, Africa and Latin America, in Asia our regional office is located in Viet Nam which is also covering Central Asia.
  MoveAbility's collaboration with Vietcot aims to develop the prosthetic-orthotic sector in Vietnam and includes; the lobbying for the inclusion of orthopaedic devices to health insurance package; the training of new and existing professionals and; the monitoring of the quality of services provided by the Ministry of Labour, Invalids, and Social Affairs for patients supported by MoveAbility
  Since May 2015, MoveAbility's second office in the country is located within VIETCOT premises.

  Website: http://moveability.icrc.org

 • ISPO (International society for Prosthetics and Orthotics)

  International Society for Prosthetics and Orthotics (ISPO) is an international organisation of orthopaedic professionals founded in 1970, aiming to improve the quality of life for persons who may benefit from prosthetic, orthotic, mobility and assistive devices.

  Website: http://www.ispoint.org

 • Green Cross International

  information to follow

  Website: http://www.gcint.org

 • Liliane Foundation

  Liliane Foundation, started as a private initiative in 1980, is today an established Dutch NGO collaborating with local Partner Organisations in over 30 countries to assist more than 85,000 children and youth with disabilities per year. Liliane Foundation works in several countries in close collaboration with Netherlands Leprosy Relief, and is at present expanding its support operations into Southeast Asia. Liliane Foundation will contribute its expertise and an extensive network in the field of rehabilitation of children and youth in Southeast Asia.

  Website: http://www.lilianefonds.org

 • Netherlands Leprosy Relief

  Netherlands Leprosy relief, established in 1967, is a Dutch NGO for the control of leprosy and the rehabilitation of persons with general disabilities, supporting programs in 15 countries. Last year, Netherlands Leprosy Relief reached more than 90,000 patients and other beneficiaries through its programmes. Netherlands Leprosy Relief works in the field of disability in close collaboration with Liliane Foundation in Southeast Asia and will contribute its expertise and an extensive network in the field of rehabilitation of adults in Southeast Asia.

  Website: http://www.leprosyrelief.org/countries/vietnam

 • Fontys University of Applied Sciences

  The Orthopaedic Engineering & Podiatry faculty at Fontys University, the Netherlands, trains orthopaedic footwear technicians. Offering a variety of courses and modules in the field, Fontys is one of the world’s top training institutes in orthopaedic shoe technology.

  Website: https://fontys.edu

 • MoveAbility Foundation

  Quỹ ICRC MoveAbility được Uỷ Ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) thành lập là một tổ chức phát triển độc lập nhằm tiếp quản các chương trình phục hồi chức năng vận động của ICRC với cách tiếp cận phát triển. Mục tiêu của Quỹ ICRC MoveAbility là nâng cao năng lực phục hồi chức năng ở các nước có thu nhập thấp và trung bình, và nhờ thế loại bỏ những rào cản mà người khuyết tật phải đối mặt. MoveAbility thúc đẩy hoà nhập kinh tế xã hội cho người khuyết tật bằng cách tập trung cải thiện nhu cầu phục hồi chức năng vận động ban đầu của họ. MoveAbility hiện đang làm việc ở Châu Á, Châu Phi và Châu Mỹ Latinh. Văn phòng khu vực Châu Á đặt tại Việt nam và theo dõi hoạt động ở Trung Á.
  Hợp tác của MoveAbility với VIETCOT nhằm phát triển ngành chân tay giả - nẹp chỉnh hình ở Việt Nam và các hoạt động hợp tác bao gồm; vận động chính sách để dụng cụ chỉnh hình thuộc gói chi trả của bảo hiểm y tế; đào tạo chuyên gia mới và hiện tại và; giám sát chất lượng dịch vụ do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cung cấp cho bệnh nhân tài trợ bởi MoveAbility.
  Từ tháng 05 năm 2015, văn phòng thứ hai của MoveAbility tại Việt Nam được đặt trong khuôn viên của VIETCOT.

  Website: http://moveability.icrc.org

 • ISPO (International society for Prosthetics and Orthotics)

  International Society for Prosthetics and Orthotics (ISPO) is an international organisation of orthopaedic professionals founded in 1970, aiming to improve the quality of life for persons who may benefit from prosthetic, orthotic, mobility and assistive devices.

  Website: http://www.ispoint.org

 • Green Cross International

  information to follow(Vietnamese)

  Website: http://www.gcint.org

 • Liliane Foundation

  Liliane Foundation, started as a private initiative in 1980, is today an established Dutch NGO collaborating with local Partner Organisations in over 30 countries to assist more than 85,000 children and youth with disabilities per year. Liliane Foundation works in several countries in close collaboration with Netherlands Leprosy Relief, and is at present expanding its support operations into Southeast Asia. Liliane Foundation will contribute its expertise and an extensive network in the field of rehabilitation of children and youth in Southeast Asia.

  Website: http://www.lilianefonds.org

Orthopedic shoes

information to follow

Click here for all clinic categories

Orthosis

information to follow

Click here for all clinic categories

Prothesis

information to follow

Click here for all clinic categories
 • Orthopedic shoes (Vietnamese)

  information to follow (vietnamese)

  Chi tiết...
 • Orthosis(Vietnamese)

  information to follow(Vietnamese)

  Chi tiết...
 • Prothesis(Vietnamese)

  information to follow(Vietnamese)

  Chi tiết...

Orthopedic shoes (Vietnamese)

information to follow (vietnamese)

Các mục...

Orthosis(Vietnamese)

information to follow(Vietnamese)

Các mục...

Prothesis(Vietnamese)

information to follow(Vietnamese)

Các mục...